+46 (0)36-648 50 info@rotmaskin.se

Uthyrningsvillkor

Befintliga hyresvillkor – kraft . 1/8 2011

1. Allmänna vilkor

Om inte annat avtalats skriftligen , följande regler och den då gällande prislista som gäller för varje hyresavtal som skall fastställas med RK maskinuthyrnings Den som prestanda nedan kallade lager , och RK – MACHINE HYRA som hyresvärd.

2. Hyresobjetets varaktighet

Hyresavtalet börjar den dag den lämnar hyresvärden hyrda utrymme och till och med dagen för hyra kommer att annulleras för upphämtning av hyresvärden eller samma dag hyresgästen överlämnas till hyresvärdens ställe . Den dagliga hyran beräknas för hela hyresperioden , oavsett om den hyrda utrustningen som används. Man räknar med att 5 – dagars arbetsvecka på 7 ½ timmar , om inte annat anges i prislistan . Utrustningen används på lördagar och / eller söndagar och helgdagar , den period av hyres dagarna . I fallet med 2 – skift arbetar beräknad uthyrningsgraden med en faktor 1,6 , och vid 3 skift med en faktor 2,0 , med undantag för generatorer , som beräknas på timmen . Alla hyra för privat beräknas i kalenderdagar.

3. Skyldigheter och ansvar

Hyresgästen är skyldig att hantera den hyrda utrustningen i enlighet med gällande bestämmelser och säkerhetsåtgärder . Utrustningen kan även användas för det ändamål för vilket den är avsedd . Hyresgästen har rätt att hämta och leverera utrustning som hyrs i en av hyresvärden , i vilket fall Kunden har fullt ansvar i både lastning och lossning under transporten . Hyresgästen är skyldig att göra reklam för den första hyra dagen i händelse av fel i lokalerna . Efterföljande klagomål har ingen rättslig verkan . Hyresgästen får inte låta utföra de reparationer eller ändringar av utrustningen . Alla reparationer under hyresförhållandet får endast utföras av hyresvärden eller hyresvärden utsedda reparation. Kunden är ansvarig för eventuella skador på utrustningen tillfogas under reparationsarbetei strid med ovanstående . Hyresvärden ansvarar inte för reparationer lager ändå har åtagit sig . Lån eller andrahandsuthyrning till tredje man får inte göras utan föregående skriftligt medgivande . Likaså var utrustningen inte flyttas till ett annat arbete än hyres not anges utan föregående skriftligt medgivande . Hyresgästen skall under inga omständigheter – utan föregående skriftligt medgivande – flytta utrustningen ur Danmark. Hyresgästen är skyldig att returnera den hyrda utrustningen vid leasing uppsägning rengöras och samma skick som när de tas emot , det vill säga utan skador , fel och / eller utelämnanden . Skulle någon av utrustningen avkastning skulle vara skador , är fel och / eller utelämnanden hyresgästen skyldig att bära kostnaderna för att reparera den . Hyresgästen är skyldig att hyra tills skadan repareras och maskinen kan hyras igen .

4. Uthyrarens skyldigheter

Hyresvärden är skyldig att leverera utrustningen i hyresrätt start i en ren , funktionsdugliga och lagstadgade villkor. Uthyraren har rätt att när som helst få tillgång till inspektion av utrustningen hyrs. Hyresvärden ska inspektera varorna inom en rimlig tid efter att den har återvänt till hyresvärdens ställe.

5. Risk och ansvar

5a Risk och ansvar

Under hyrestiden utrustningen hyrs vederbörligen försäkrade mot brandskador . jfr. 6 Hyresgästen är ansvarig för alla andra skador , bland annat stöld och skadegörelse , och ska vara fullt ansvarig för de kostnader som hyresvärden , var tvungen att få i samband därmed . Hyresvärden bär risken för skador orsakade av produkterna ( produktansvar ) . I händelse av stöld eller total förlust , kommer förlusten att beräknas motsvara återanskaffningsvärdet av upp till fem år efter den utrustning köpet . Är utrustningen över 5 år är förlusten beräknas med hjälp av verkligt värde . Hyresgästen ska vara fullt ansvarig för skador som orsakas av hyresgästens grov vårdslöshet , uppsåt eller brott mot skyldigheter enligt dessa villkor.

5b Risk och ansvar – övrig utrustning

Under hyrestiden utrustningen hyrs tillräckligt försäkrade för skador på den hyrda utrustningen ( skrovskador ) . Den rullande materiel hyresvärd också risk för egendoms-och personskada orsakad av trafikregler ( trafikförsäkring ) samt skador orsakade av produkterna ( produktansvar ) . Med stöld och total förlust , kommer förlusten att beräknas motsvara återanskaffningsvärdet av upp till fem år efter den utrustning köpet . Är utrustningen över 5 år är förlusten beräknas med hjälp av verkligt värde . Hyresgästen ska vara fullt ansvarig för skador som orsakas av hyresgästens grov vårdslöshet , uppsåt eller brott mot skyldigheter enligt dessa villkor.

5c Risk och ansvar – skyldigheter och ansvar

Stöld och skadegörelse i lokalerna måste anmälas till hyresvärden och polisen inom 24 timmar efter händelsen . Hyresvärden måste ha en kopia recension kvitto . Andra skador på lokalerna ska också meddelas till hyresvärden inom 24 timmar efter skadan är eller borde ha upptäckts . Alla meddelanden som rör skada på eller stöld av hyran ska riktas till den avdelning där hyresgästen har hyrt utrustningen från ägaren . Se avdelningar och telefonnummer på baksidan av katalogen . Efter indragningen av hyresmaskiner till uthyraren plocka hyresgästen för utrustning för upp till 24 timmar. 2/2

6. Avdragsgill

För alla tillåtliga skador ( brand ) på bärbara hytter , paviljonger och behållare som bär hyresgästen en självrisk se tabell nedan , beräknat i enlighet med värdet på den observerade förlusten . Självrisken gäller endast vid oavsiktlig skada eld . Förluster på andra skador , stöld , skadegörelse , etc. betalas i sin helhet av hyresgästen . Dessutom skador på utrustningen som orsakas av skadegörelse , brand, stöld , etc. Hyresgästen betalar en självrisk se tabellen nedan beräknas enligt värdet på den observerade förlusten . För alla skador och skador på trafikregler ( motor ansvar) innebär att hyra en självrisk se tabellen nedan , beräknat i enlighet med värdet på .

Objektet. Kr. 0 – 75.000 Kr. 5. 000 Kr. 75.001 – 150.000 Kr. 11.000 Kr. 150.001 – 250.000 Kr. 16.000 Kr. 250.001 – 400.000 Kr. 22.000 Kr. 400.001 – 600.000 Kr. 27.000 Kr. 600.001 – 800.000 Kr. 38.000 Kr. 800.001 – Kr. 49.000 för produktansvar betalar ingen självrisk . Hyresgästen ska vara fullt ansvarig för skador som orsakas av hyresgästens grov vårdslöshet , uppsåt eller brott mot skyldigheter enligt dessa villkor .

7. Priser och betalningsvillkor

Alla priser angivna är exklusiva . moms . Transport bekostnad händer med hyresgästen och beräknas enligt gällande pris – som finns tillgängliga på begäran av hyresvärden – eller erbjudanden. Hyresgästen skall betala alla kostnader för montering och demontering , borttagning , avkastning och kontroll samt alla kostnader för bränsle , smörjning , el , avgifter för samhällstjänster , etc. När utrustningen återkomst mötte den med bränsle, oljor och smörjmedel och städning etc. hyresgästen . Fakturering är en miljö bidrag på 0,8 % av prisbruttoenhet . enhet. Hyresgästen betalar en riskpremie , jfr . § § 5 och 6 Ersättningen beräknas som 5,2 % av bruttohyraoch redovisas separat på fakturan . Använda lager jour rota hyresvärd har gjort tillgänglig , kommer detta att regleras efter den då gällande prislista . Företaget tar ut en månads deposition och en månadshyra före uthyrning av byggbodar , paviljonger och behållare . Insättning faktureras med första hyresfaktura. Uthyrarens betalningsvillkor är netto kassa , om det inte finns ett separat skriftligt avtal med hyresvärden . Vid försenad betalning , hyresvärden takt som . månad eller med 2 % . Hyresvärden kommer också att ta ut en förseningsavgift , som för närvarande . DKK 100,00 per . skickas påminnelse.

8. Även

Vid standard för hyrda utrustningen , andra brott mot dessa Allmänna hyresvillkor för hyresgästen samt utebliven betalning , har hyresvärden rätt till – hyresgästens bekostnad – för att ta hem lokalen utan föregående meddelande. Rabatter av något slag är endast tid betalningar . Kunden skall ersätta hyresvärdens förluster i enlighet med dansk lag.

9. Lag och venue

Den hyresrätt är föremål för dansk lag och jurisdiktion är revisions Viborg.

 

10. Förändringar

Hyresvärden förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Hyra villkor utan föregående meddelande.